Informácia o spracúvaní osobných údajov
Spoločnosť STYLE SLOVAKIA s.r.o., Mlynská 6014/5A, Bratislava 841 07, IČO: 31403 867, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.Sro, vložka č. 9698/B spracováva Vaše osobné údaje v súlade s právnymipredpismi, najmä Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) z 27. apríla 2016o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybetakýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie oochrane údajov) (ďalej ako „Nariadenie GDPR“)a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplneníniektorých zákonov (ďalej ako „zákon o ochrane osobných údajov“). 

Spracúvanie osobných údajov jevykonávané v rámci našej prevádzky OptikaFröhlich – Rodenstock concept store, OC Bory Mall Lamač 6780, Bratislava.
Účely spracúvania osobných údajov:
1.    Evidencia objednávokpre zhotovovanie, úpravu a opravu optických zdravotníckych pomôcok
2.    Plnenie zmluvy prezhotovovanie, úpravu a opravu optických zdravotníckych pomôcok vrátanevybavenia prípadných reklamácií
3.    Monitorovaniepredajne kamerovým systémom
4.    Zasielanieinformačných materiálov pre existujúcich zákazníkov
Evidencia objednávok na zmeranie zrakovej ostrosti
Prevádzkovateľ STYLESLOVAKIA s.r.o., Mlynská 6014/5A, Bratislava 841 07 spracúva osobné údaje,meno, priezvisko, tel. číslo, ktoré sú nevyhnutné aby sa na základe žiadostidotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy, ktorej zmluvnoustranou je dotknutá osoba podľa Článku 6 odseku 1 písmena b) Nariadenia GDPR. Doba uchovávaniaosobných údajov objednávok na zmeranie zrakovej ostrosti je 1 rok. Ak pozmeraní zrakovej ostrosti bude uzatvorená zmluva na zhotovenie okuliarov,osobné údaje z realizovaných objednávok budú uchovávané 10 rokov. Prevádzkovateľneposkytuje osobné údaje do tretích krajín (krajín mimo EU) alebomedzinárodných organizácií.
Plnenie zmluvy pre zhotovovanie, úpravu a opravu optických zdravotníckych pomôcok vrátane vybavenia prípadných reklamácií
Prevádzkovateľ STYLESLOVAKIA s.r.o., Mlynská 6014/5A, Bratislava 841 07 spracúva osobné údaje,ktoré sú nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutáosoba podľa Článku 6 odseku 1 písmena b) Nariadenia GDPR. Údaje o zrakovejostrosti sú spracúvané očnou optikou v súlade so zákonom č. 362/2011 Z. z.o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov a ichspracúvanie je nevyhnutné pre zabezpečenie kvality zdravotníckych pomôcok podľaČlánku 9 odseku 2 písmena i) Nariadenia GDPR. Vodôvodnených prípadoch sú osobné údaje poskytnuté príslušnej zdravotnejpoisťovni dotknutej osoby v súlade so zákonom č. 581/2004 Z. z.o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a ozmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Vodôvodnených prípadoch a iba v nevyhnutnom rozsahu poskytujeme osobné údaje subdodávateľom- výrobcom registrovaných optických zdravotníckych pomôcok (za účelomzhotovenia špeciálnych optických šošoviek):

1.  Rodenstock Slovenskos.r.o., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica
2.  SAGITTA spol.s r.o., Turbínová 1, 831 04 Bratislava
3.  DANAE VISION s. r.o., Dolné Rudiny 29, 010 01 Žilina
4.  Opti – project SKs.r.o., ČSA 24, 974 01 Banská Bystrica

Spoločnosť STYLESLOVAKIA s.r.o poskytuje Vaše platobné údaje v rámci realizácie platiebpríslušnej finančnej inštitúcii alebo príslušnému poskytovateľovi platobnýchslužieb.Doba uchovávaniaosobných údajov na zmeranie zrakovej ostrosti je 10 rokov. Prevádzkovateľneposkytuje osobné údaje do tretích krajín (krajín mimo EU) alebomedzinárodných organizácií.
Monitorovanie predajne kamerovým systémom
Priestory predajneOptika Fröhlich – Rodenstock concept store, OC Bory Mall Lamač 6780, Bratislavasú monitorované kamerovým systémom za účelom oprávnených záujmovprevádzkovateľa podľa Čl. 6 odseku 1 písmena f) Nariadenia GDPR a vs súlade s usmernením č. 3/2020 Európskeho výboru na ochranu údajov ospracúvaní osobných údajov prostredníctvom kamerových zariadení.Oprávneným záujmom jeochrana majetku prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ pravidelne vyhodnocujeexistenciu uvedeného oprávneného záujmu a potrebu monitorovania. Monitorovanésú len priestory od vstupu do predajne. Monitorovanie je vyvážené, nie sú nímohrozené základné práva a slobody. Videozáznamy sú zhotovované len zaúčelom preukázania, uplatňovania alebo obhajoby právnych nárokovprevádzkovateľa alebo dotknutých osôb.Pred vstupom dopredajne je viditeľne umiestnený piktogram, ktorý informuje o monitorovanípriestorov predajne a o účele monitorovania. Ak dotknutá osobanesúhlasí s uvedený monitorovaním, môže prevádzkovateľa ešte pred vstupomdo predajne individuálne požiadať o obmedzenie monitorovania kamerovým systémom.Doba uchovávaniazáznamov je 14 dní. Videozáznamy nie sú poskytované tretím stranám.  
Zasielanie informačných materiálov pre existujúcich zákazníkov
Prevádzkovateľ STYLESLOVAKIA s.r.o., Mlynská 6014/5A, Bratislava 841 07 e-mailom zasiela informácieo novom tovare a službách len existujúcim zákazníkom za účelom oprávnenýchzáujmov prevádzkovateľa podľa Čl. 6 odseku 1 písmena f) Nariadenia GDPR. Oprávnenýmzáujmom je podporiť predajnosť. Prevádzkovateľ zasiela zákazníkom lenrelevantné informácie na základe posúdenia primeranosti a v rozsahu podľapredchádzajúcich objednávok. Prevádzkovateľ pravidelne vyhodnocuje existenciuuvedeného oprávneného záujmu. Doba uchovávaniae-mail adresy pre marketingovú komunikáciu je 5 rokov. Dotknuté osoby súv informačných e-mailoch informované o možnosti odhláseniaz marketingovej komunikácie (zaslaním e-mailu prevádzkovateľovi) a o právena výmaz. Prevádzkovateľ zasiela informácie z vlastného e-mail servera, osobnéúdaje do tretích krajín (krajín mimo EU) alebo medzinárodných organizácií.
Informácia o právach vo vzťahuk osobným údajom:
PodľaNariadenia GDPR máte nasledovné práva:

1)  Právo na prístupMôžete nás požiadať o potvrdenieo tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ak tomu tak je,máte právo získať prístup k týmto osobným údajom.

2)  Právo na opravuMôžete nás požiadať oopravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú.

3)  Právo na výmazMôžete nás požiadať,aby sme vymazali Vaše osobné údaje, ak nastane niektorá z nasledujúcichsituácií:

a)  osobné údaje užnie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované;
b)  odvolali stesúhlas, na ktorého základe boli Vaše osobné údaje spracované, a neexistuježiaden ďalší právny dôvod na ich spracovanie;
c)  vzniesli stenámietku proti tomu byť predmetom rozhodovania založeného na automatizovanomspracovaní Vašich osobných údajov a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnenédôvody na takéto ich spracovanie alebo ste vzniesli námietky proti spracovaniuVašich osobných údajov na účely priameho marketingu;
d)  Vaše osobnéúdaje boli spracované protiprávne;
e)  Vaše osobnéúdaje musia byť vymazané aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práve Úniealebo členského štátu, ktorá sa na Prevádzkovateľa vzťahuje;
f)   osobné dieťaťamladšieho ako 16 rokov boli spracúvané bez súhlasu jeho zákonného zástupcu.Právo na výmaz sapodľa Nariadenia GDPR neuplatňuje pokiaľ je spracúvanie potrebné na účel, naktorý sa osobné údaje spracúvajú (ak iné zákony ich zakazujú vymazať).

4)  Právo na obmedzenie spracovaniaMôžetePrevádzkovateľa požiadať, aby obmedzil spracovanie Vašich osobných údajov, aknastane niektorá z nasledujúcich situácií:

a)  Ak napadnetesprávnosť osobných údajov (počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiťsprávnosť osobných údajov);
b)  Ak spracovanieVašich osobných údajov je protiprávne, ale odmietate výmaz týchto údajov anamiesto toho žiadate o obmedzenie ich použitia;c)  Ak prevádzkovateľuž osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, ale Vy ich potrebujete na preukázanie,uplatňovanie alebo obhajobu právnych nárokov;d)  Vzniesli stenámietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov podľa čl. 21 ods. 1Nariadenia GDPR, dokiaľ nebude overené, či oprávnené dôvody našej spoločnostiprevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.

5)  Právo na prenositeľnosť údajovV prípadoch špecifikovaných Nariadením GDPRmáte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, vštruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte s tým, že týmtoprávom nesmú byť nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb.

6)  Právo na odvolanie súhlasu Ak je spracovanie Vašich osobných údajovzaložené na Vašom súhlase, máte právo Váš súhlas so spracovaním osobných údajovna účel, na ktorý ste dali súhlas, kedykoľvek odvolať.

7)  Právo vzniesť námietkuMôžetekedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov našouspoločnosťou na účely priameho marketingu vykonávaného na základe nášhooprávneného záujmu.

8)  Právo podať sťažnosťMáte právo podať sťažnosť u dozornémuorgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, https://dataprotection.gov.sk/